Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w Warszawie, w dzielnicy Białołęka przy ul. Myśliborskiej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się intensywna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Dobrą komunikację zapewniają pobliskie przystanki tramwajowe i autobusowe.

Działka nr 53, obręb 4-03-21. Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Obsługa komunikacyjna inwestycji od ul. Myśliborskiej, media dostępne w bezpośrednim sąsiedztwie.

Dla nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy z dn. 07.05.2014 roku, określająca warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną. Zgodnie z decyzją została określona maksymalna wysokość elewacji frotowej wynosząca 26 m, szerokość elewacji frontowej 19-29 m, wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%.

 

Twoje zapytanie

Chcesz się z nami skontaktować, masz pytania lub uwagi? Nasz formularz kontaktowy ułatwi Ci dotarcie do osoby odpowiedzialnej za kontakty w Twoim kraju.