Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona we Wrocławiu przy jednej z głównych ulic wlotowych miasta (kierunek Oława, Opole) - ul. Opolska. Nieruchomość graniczy z czynnym cmentarzem. W sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz pętli tramwajowej.

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości: działka n. 48/4, AM 3, obręb Księże Małe. Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Obsługa nieruchomości z ul. Pszczyńskiej. Media na działce lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Przedmiotowa nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wyrażonym Uchwałą Nr VI/55/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Księża Małego i Wielkiego we Wrocławiu – część północna. Zgodnie z zapisami m.p.z.p., działka znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 9U/2 – handel detaliczny małopowierzchniowy A i B, biura, obiekty szpitalne, pracownie artystyczne, usługi drobne, obiekty kształcenia dodatkowego, poradnie medyczne, produkcja drobna, obsługa pojazdów, zbieranie odpadów, infrastruktura drogowa, obiekty infrastruktury technicznej.

Twoje zapytanie

Chcesz się z nami skontaktować, masz pytania lub uwagi? Nasz formularz kontaktowy ułatwi Ci dotarcie do osoby odpowiedzialnej za kontakty w Twoim kraju.